Start Forskningen

 

Varför Fiberskog?
Dokumentation
Försöken
Klimat
Medverkande
Länkar
Gamla Fiberskog

SLUFiberskog

- ett temaforskningsprogram om intensiv skogsproduktion


Temaforskningsprogrammet ”Fiberskog” är ett samarbete mellan SLU och skogsnäringen (Yara, Korsnäs, Mellanskog, Skogssällskapet, StoraEnso, Sveaskog och Södra) som startades under 1997. Syftet med Fiberskog är att studera möjligheterna till intensiv skogsproduktion i planterade granbestånd och ett differentierat markutnyttjande. Fiberskogs första etapp avslutades 2001, där en ny etapp tog vid. Det nya programmet för Fiberskog består av tre områden, (i) Optimering av gödslingsintervall, (ii) Miljöeffekter vid intensivodling och (iii) Syntes av befintlig kunskap och utveckling av prognosinstrument vid intensivodling. De tre områdena syftar att i största möjliga mån vara integrerade med varandra. En mängd nya gödslingsförsök i ungskog har etablerats med syfte att gå från grundläggande fältförsök till ungskogsgödsling i helt praktisk skala. De nya försöken ska fungera framöver som en kunskapsbas och utgöra ryggraden för praktisk och storskalig gödsling. Målet med ovanstående program är att plantageskogsbruk med gran ska bli operationellt genomförbart i Sverige.


"Fiberskog" - ett samarbete mellan SLU och skogsnäringen
Teckning Peter Roberntz ©


Du är besökare Besöksräknare sedan 15 Mars 1999

 


Senast ändrad 29 Apr 2004 av Johan Bergh, www-fiberskog@slu.se