Start Uppåt Forskningen

 

Stråsan

Försöket i Stråsan (60º55’N, 16º01’E, 350 m öh) lades ut 1966 i ett ungt granbestånd i östra Dalarna. Syftet med experimentet är att demonstrera hur unga granbestånd reagerade på näringstillförsel i olika kväve- och fosforgivor och vilken effekt andra näringsämnen hade på produktionenFörsöksområdet planterades 1958, med fyraåriga plantor, efter avverkning och hyggesbränning (1954-55). I början av experimentet (1966) var medelhöjden 1.3 meter och antal stammar per hektar ca 2400. Området ligger ovanför högsta kustlinjen och jordarttexturen är sandig-moig morän (osvallad) med relativt hög andel sandfraktioner. I försöksstarten skattades områdets produktionsförmåga som en G18 (övre höjd vid 100 år) baserat på ståndortsegenskaperna (Hägglund och Lundmark, 1977). Alla behandlingar är upprepade två gånger (se figur 1) och varje behandlingsyta är 30 x 30 m, Sammanlagt är försöksområdet 4.7 hektar stort.

Figur 1. Stråsans försöksområde.

Klimatet i Stråsan kännetecknas av ett vinterklimat med långa vintrar med korta dagar och korta, svala somrar med långa dagar. Marken fryser vanligtvis under vintern och tjälen går oftast ur först under april-maj månad. Vegetationsperiodens längd, dvs dagar då luftens medeltemperaturen är varaktigt över +5 ºC, är ca 160 dagar och årsmedeltemperaturen är 3.1 ºC. Årsnederbörden i Stråsan är ungefär 745 mm. Vanligtvis är nederbörden större än avdunstning i området, vilket innebär att det finns oftast god tillgång på vatten under hela tillväxtsäsongen.

Försöket har visat att den en årliga kvävegiva på ca 100 kg har gett den högsta produktionen och tillför man även fosfor och de andra makro- och mikronäringsämnena kan man nå en löpande tillväxt på mer än 25 m3 per hektar och år. Den bästa behandlingen har producerat ca 700 m3 per hektar under perioden 1967-2002, vilket ger en medelproduktion per hektar och år på 20 m3 (figur 2). Detta kan sättas i relation med de 130 m3 per hektar som de obehandlade ytorna har producerat, dvs 3.7 m3 per hektar och år. Det försöksled där man bara tillfört kväve har gett ca 350 m3.

Figur 2. Årlig stamvolymproduktion i granbestånd 2002 i Stråsan. Behandlingarna var obehandlade ytor (röda staplar), med årlig fastgödselgiva med flertalet makro- och mikronäringsämnen (fyllda cirklar) och  årlig giva av kväve (orange staplar) .

Tabell 1. Tillförd mängd i kg per hektar för de olika makro- och mikronäringsämnena under perioden 1967-2004 för olika gödslingsregimer.

År

N1

N2

N3

P1

P2

K

Mg

Ca

B

Zn

Cu

Mn

1967

60

120

180

20

40

80

22

4000

0.23

0.2

0.34

0.77

1968

60

120

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1969

60

120

180

20

40

80

22

 

0.8

0.72

1.2

2.7

1970

40

80

120

10

20

 

 

 

 

 

 

 

1971

40

80

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1972

40

80

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1973

40

80

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1974

40

80

120

20

40

80

22

 

0.58

0.51

0.86

1.93

1975

40

80

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1976

40

80

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1977

30

60

90

20

40

80

22

 

1.17

1.03

1.72

3.86

1978

30

60

90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1979

30

60

90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1980

30

60

90

20

40

80

22

 

1.17

1.03

1.72

3.86

1981

30

60

90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1982

30

60

90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1983

30

60

90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1984

30

60

90

20

40

80

22

 

2.5

 

 

 

1985

30

60

90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1986

30

60

90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1987

30

60

90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1988

30

60

90

20

40

80

18

 

1.09

1.47

0.43

5.44

1989

30

60

90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1990

30

60

90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1991

30

 

90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1992

30

 

90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1993

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1994

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1995

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1996

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1997

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1998

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1999

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2001

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2002

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2003

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2004

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1300

1760

2820

150

300

560

150

4000

7.54

4.96

6.27

18.56


Senast ändrad 29 Apr 2004 av Johan Bergh, www-fiberskog@slu.se