Start Uppåt Forskningen

 

Ved och vedfiber från intensivodlad gran

Vad innebär en kraftigt ökad tillväxt för virkesegenskaperna?

Inom ramen för Fiberskogsprojektet har material från Asa och Flakaliden utförts för att studera virkes- och fiberegenskaper. I detta arbete fokuserades främst på egenskaper intressanta för massa- och papperstillverkning: tvärsnittdimensioner, cellväggstjocklek, densitet och mikrofibrillvinkel. Ved från Flakaliden har även studerats av forskare från Metla i Finland. Förutom tvärsnitt av fibrer har de finska forskarna också analyserat fiberlängd, vedkemi och grenfrekvens. Resultaten bör kunna generaliseras för hela Norden men man bör betänka att i dessa försök är det till stor del snabbvuxen märgnära ungdomsved som utvärderats. Material från Asa och Flakaliden har provkokats under 2004 för att studera egenskaperna man verkligen får i massa och papper. Läs mer om ved- och fiberegenskaper nedan.


 

 

Vad olika ved- och fiberegenskaper innebär för massa- och papperskvaliteten

Eftersom pappersmassans och papprets kvalitet beror både på råvarans egenskaper och på den industriella processen är det svårt att exakt veta hur förändringar i veden kommer att påverka massakvaliteten. Det finns dock en rad kända samband mellan fiber- och massaegenskaper som vi kan använda för att bilda oss en uppfattning om vilken typ av massa och papper vi kan förvänta oss från intensivodling

Densitet – en lägre densitet minskar utbytet av fibrer per volymsenhet. Lägre densitet innebär också att man får fler celler av det tunnväggigare slaget 

Cellväggstjocklek – fibrer med tunnare väggar kan vara lättare att bearbeta än tjockväggiga fibrer; de plattas lättare ihop och binder ihop bättre vilket ger ett tätare pappersark

Fiberdiameter – Om fibrerna är stora och dessutom svåra att bearbeta p.g.a. tjock cellvägg blir pappersarket mindre tätt och fibrerna binder inte ihop lika bra vilket ger ett svagare papper.

Fiberlängd – längre fibrer ger ökat antal bindningspunkter vilket gör pappret starkare

Mikrofibrillvinkel – hög mikrofibrillvinkel innebär att den enskilda fibern är svagare. hög mikrofibrillvinkel kan också ge problem med energiåtgång vid mekanisk massaframställning

Lignin – En ökad ligninhalt kan göra fibrerna svårare att bearbeta till önskad flexibilitet. I kemisk massa innebär ökad ligninhalt att utbytet minskar

Grenvolym – virket i grenarna är annorlunda ur ett flertal aspekter; fibrerna är kortare och veden innehåller mer extraktivämnen och lignin

 


Senast ändrad 29 Apr 2004 av Johan Bergh, www-fiberskog@slu.se