Start Uppåt

 

Syntes och Prognos

1)   PROGNOSINSTRUMENT FÖR ÖVERLEVNAD OCH TILLVÄXT PÅ PLANTERADE GRANPLANTOR

Projektet syftar till att ta fram en modell för att prognostisera effekterna av olika skötselåtgärder på granföryngringars överlevnad och tillväxt under de första fem åren efter plantering. De skogsskötselåtgärder som skall vara med i modellen är t.ex. markberedning, skärmställning, planttypsval och hyggesvila. Modellen skall vara giltig för planterade granungskogar i det konventionella skogsbruket men också vara behjälplig vid prognostisering av föryngringar i ett framtida intensivskogsodlingsprogram. Resultaten kan användas för att optimera föryngringsintensiteten i förhållande till kostnad och krav på överlevnad och tillväxt i föryngringen. Användandet av modellen i det praktiska skogsbruket skulle kunna leda till ett mindre schablonmässigt och mer kostnadseffektivt föryngringsarbete.

Föryngringsmodellen integreras med prognosinstrument för beståndstillväxt i näringsoptimerade bestånd som utvecklas inom ramen för Fiberskogsprogrammet.

2)   PROGNOSINSTRUMENT FÖR INTENSIVODLING – BESTÅNDSBEHANDLING

De tillväxtmodeller som finns tillgängliga idag täcker intervallet upp till en medeltillväxt av ca 13-15 m3sk/ha år medan produktionsoptimerad skog kanske kan växa dubbelt så mycket. För att kunna göra ekonomiska analyser för produktionsoptimerad skog behövs därför nya produktionsmodeller som fungerar för snabbväxande bestånd. Detta projekt skall i första fasen ta fram en tillväxtmodell för intensivodlad granskog. I en andra fas skall denna tillväxmodell ingå i ett paket tillsammans med en föryngringsmodell, en ungskogsmodell, apteringsrutin, rotrötemodell samt en rudimentär modell för vind och övriga skador. Detta paket skall kunna användas för att göra ekonomiska analyser som kan ligga till grund för var och hur intensivodling kan komma i praktisk användning.

3)   PROGNOSINSTRUMENT FÖR VED- OCH FIBEREGENSKAPER

Inom ramen för Fiberskogs tidigare program har näringsoptimerade försök analyserats med avseende på fiberdimensioner (cellväggstjocklek, radiell och tangentiell fiberdiameter), densitet och mikrofibrillvinkel. Utifrån detta kan vi belysa spännvidden eller åtminstone övre gränsen för effekterna som intensiv gödsling och därmed tillväxtökning kan ge på fibrerna och den kvistfria veden. Med hjälp av mätningar på fler nivåer i stammen torde vi dessutom kunna få underlag för att göra en uppskattning av fiberdimensionernas distribution i stammen och modeller för torrsubstansproduktionen för dessa extrema material.

Det finns uppgifter som hävdar att en tillväxtökning orsakad av gödsling påverkar ved- och fiberegenskaper mer än motsvarande tillväxtökning orsakad av t.ex. gallring. Effekterna av skogskötselåtgärder som förband och gallring på bördiga marker är studerade i Sverige. Däremot finns begränsad kunskap om vilka effekter dessa skogskötselåtgärder skulle ha i samband med gödsling/mycket bördig mark. De tillgängliga ved- och fibermodeller som finns/kommer att finnas för fiberskogsodling bör även integreras i en simuleringsmodell för att åskådliggöra olika scenarion och för att få en helhetsbild grundad på tillgänglig forskning.

Simuleringssmodellen för ved- och fiberegenskaper integreras med prognosinstrument för beståndstillväxt (se ovan). En survey-studie utfördes under 2004 på hur pappers- och massaindustrin ser på den ved- och fiberkvalitet man förväntas erhålla vid intensivodling.


Senast ändrad 29 Apr 2004 av Johan Bergh, www-fiberskog@slu.se