Start Uppåt

 

Miljöeffekter av intensivodling

En viktig aspekt vid införsel av nya skogsskötselsystem är att dessa inte får medföra påtagliga förluster av näringsämnen, främst kväve, till andra ekosystem. Därför följer projektet näringsläckaget med undertryckslysimetrar i pågående näringsoptimeringsförsök. De försök inom Fiberskog där utlakning och förändringar i markkemin följs kontinuerligt är (i) gödslingsintervallsförsöken, (ii) de praktiskt orienterade försöken på bolagsmark, (iii) Asa, (iv) Flakaliden och (v) Hjuleberg. För mer utförlig information om försöken se länkar till vänster.

En viktig frågeställning är vad som kommer att hända när ett intensivodlat skogsbestånd avvecklas. För att få svar på detta har två gödslade och två ogödslade ytor på Asa avverkats under vintern 2004. Det blir viktigt att följa läckaget efter denna avverkning och jämföra läckaget från ogödslade med gödslade. Därför har 80 extra lysimetrar installerats på de ytor som avverkades. Dessa planeras att provtas vår och höst. Effekterna av läckage då man lämnar ris eller inte kommer också att studeras vid avverkning på Asa.

Flakaliden gallrades vintern 2003/2004 där läckage kommer att mätas och jämföras med ogallrade ytor. I gallringsstudien ska man även titta på effekterna på näringsläckaget av olika gallringsstyrka (30% och 60%) i kombination med och utan helträdsuttag.

Gödsling med pelletterat avloppsslam, som en möjlig delersättning för handelsgödselmedel vid näringsoptimering, inkluderades som försöksled i Hjulebergsförsöket. Första behandling skedde 1998/99. Upprepad giva planeras ges under 2002.  I den nya serien gödslingsintervallsförsök (förutom Bräcke-försöket) ingår ”pelletterat slam + komplement” och ”vedaska + komplement” som försöksled. Spridning utfördes på samtliga lokaler under våren-försommaren 2002. Startgivorna ca 2 ton slampellets (baserat på P-innehåll) och ca 2 ton krossaska (baserat på K-innehåll) per hektar.

En kontinuerlig dialog med de andra delprojekten inom Fiberskog ger den återkoppling som krävs för optimal giva med minimalt näringsläckage. Samverkan vid gallring och beståndsavveckling ger ökad förståelse i ett längre tidsperspektiv.


Senast ändrad 29 Apr 2004 av Johan Bergh, www-fiberskog@slu.se