Start Uppåt

 

Alternativa trädslag för intensivodling

Det finns andra lövträdträdslag, exotiska barrträd och kombinationer av trädslag som kan vara mycket intressanta för intensivodlingsändamål. Vi har små kunskaper om hur lövträd och exotiska barrträdslag reagerar med avseende på etablering, överlevnad och på extra näringstillförsel. Granen är en sekundärart som klarar konkurrens bra och har därför en hög överlevnad, men den har samtidigt en låg tillväxt i början av omloppstiden jämfört med snabbetablerade pionjärarter som björk, asp och lärk. Intensivodling av vissa pionjärarter kan ge hög produktion med korta omloppstider (se figur 1). Intensivodling med pionjärarter kan även ske i kombination med mindre snabbetablerade trädslag med längre omloppstider. Trädslagskombinationer är ett alternativ för intensivodlingskonceptet.

Figur 1. Principskiss för tillväxtförloppet på snabbetablerade pionjärarter med kort omloppstid (björk, H. Asp, H. Lärk) och sekundärarter (gran, Sitkagran) och ädla lövträd med långa omloppstider (lönn, bok, ek).


Senast ändrad 29 Apr 2004 av Johan Bergh, www-fiberskog@slu.se